نام کتاب:: مدیریت رفتار سازمانی
نویسنده: دکتر بهروز قاسمی
انتشارات: سپاهان
قیمت: 570افغانی
موجودی: 3
قفسه: 8/3

نام کتاب:: اصول مدیریت
نویسنده: دکتر علی رضائیان
انتشارات: ارشاد اسلامی
قیمت: 200افغانی
موجودی: 1
قفسه: 8/3

نام کتاب:: مدیریت پروژه
نویسنده: دکتر محمود گلابچی
انتشارات: تهران
قیمت: 510 افغانی
موجودی: 1
قفسه: 8/3

نام کتاب:: مدیریت رفتار سازمانی
نویسنده: دکتر مسعود احمدی
انتشارات: فرهنگ
قیمت: 400افغانی
موجودی: 1
قفسه: 8/3

نام کتاب:: مدیریت عمومی
نویسنده: دکتر سید مهدی الوانی
انتشارات: نشرنی
قیمت: 400افغانی
موجودی: 1
قفسه: 8/3

نام کتاب:: مدیریت تحول در سازمان
نویسنده: وندال فرنج سسیل اچ بل
مترجم:: دکتر سید مهدی الوانی
انتشارات: صفار
قیمت: 200افغانی
موجودی: 1
قفسه: 8/3

© COPYRIGHT 2020 ROSHAN BOOK STORE - ALL RIGHTS RESERVED
طراحی در سما